Zasady kierowania do placówki

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Szansa Strzałkowo

 1. Do placówki kieruje dzieci Powiat Słupecki na podstawie orzeczenia sądu– art. 35 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011r. (Dz. U. z 2015r., poz. 332 z późn. zm.). W przypadku gdy skierowanie dziecka do placówki następuje na wniosek innego powiatu, właściwego do ponoszenia wydatków na opiekę i wychowanie dziecka Powiat Słupecki zawiera z tym powiatem porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce.
 2. W placówce są umieszczane dzieci powyżej 10 roku życia, wymagające szczególnej opieki lub mające trudności w przystosowaniu się do życia w rodzinie.
 3. Umieszczenie dziecka poniżej 10 roku życia w placówce jest możliwe w wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan jego zdrowia lub dotyczy to rodzeństwa.

 

Przy kierowaniu dziecka do placówki Powiat przekazuje dostępną dokumentację dotyczącą dziecka, a w szczególności:

 1. odpis aktu urodzenia, a w przypadku sierot lub półsierot odpis aktu zgonu zmarłego rodzica,
 2. orzeczenie sądu o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej,
 3. dokumentację o stanie zdrowia dziecka, w tym kartę szczepień,
 4. dokumenty szkolne, w szczególności świadectwo szkolne
 5. informację o prowadzonej pracy z rodziną dziecka i jej rezultatach

 

 

 

Okres pobytu w placówce:

 1. Do placówki dzieci kierowane są na okres nie dłuższy niż do osiągnięcia pełnoletności – art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, z zastrzeżeniem pkt 3,
 2. Czas pobytu dziecka w placówce uzależniony jest od sytuacji rodzinnej dziecka i współpracy rodziców.
 3. Wychowanek, który osiągnął pełnoletność w trakcie pobytu w placówce, może w nim przebywać, za zgodą Dyrektora, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli:
 • uczy się:
 1. w szkole,
 2. w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 3. w uczelni,
 4. u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego lub
 • legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
 1. w zakładzie kształcenia nauczycieli,
 • w uczelni,
 1. na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
 • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Pobyt wychowanka w placówce ustaje z powodu:

 • zmiany postanowienia sądu i zakwalifikowania dziecka do innej formy pieczy zastępczej,
 • usamodzielnienia się pełnoletniego wychowanka,
 • orzeczenia sądu o zakończeniu pobytu dziecka w placówce,
 • rezygnacji złożonej przez pełnoletniego wychowanka.

 

Skreślenie z listy wychowanków osoby pełnoletniej może nastąpić w przypadku samowolnego opuszczenia przez nią placówki lub rażącego naruszenia jej regulaminu.

 

Standardy mieszkaniowe:

 • pokoje 3-osobowe z łazienką (dla 30 wychowanków)
 • dwie świetlice wyposażone w książki, gry, sprzęt RTV
 • aneks kuchenny dla każdej grupy wychowawczej
 • pokój gościnny
 • pokój do spotkań z osobami odwiedzającymi
 • gabinety psychologa, pedagoga i terapeuty, pracownika socjalnego
 • sala rehabilitacji ruchowej
 • stołówka na terenie placówki
 • boiska sportowe do piłki ręcznej, koszykowej i siatkówki
 • tereny rekreacyjne – plaża, kąpielisko

Copyright © 2024 Szansa Strzałkowo Rights Reserved.